kind

Meldcode kindermishandeling

In het aangenomen wetsvoorstel verplichte Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling is vastgelegd dat professionals in o.a. de kinderopvang verplicht zijn om met een Meldcode te gaan werken wanneer ze beroepshalve te maken (kunnen) hebben met een signaal van huiselijk geweld of kindermishandeling.

De Meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat beschreven wat de pedagogisch medewerkers het beste kunnen doen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling. De Meldcode leidt de pedagogisch medewerkers door het proces vanaf het eerste vermoeden tot aan het moment dat hij of zij moet beslissen over het doen van een melding. Uiteraard is het samen met ouder(s)/verzorger(s) oplossen van de zorg het streven van de meldcode. Alleen wanneer de situatie te complex is, ouders niet willen meewerken en het kind schade oploopt door de opvoedsituatie dan zal Pippi's Kinderopvang, stap vijf van de Meldcode hanteren en melding doen bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Deze organisatie zal de zorg vanaf dat moment overnemen.

In het basismodel Meldcode is toegelicht waaruit de vijf stappen in elk geval moeten bestaan:

Stap 1: In kaart brengen van signalen.
Stap 2: Collegiale consultatie
Stap 3: Gesprek met de ouder(s)/verzorger(s).
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden.

Een belangrijk verschil met oude protocollen is dat we ook verantwoordelijk zijn geworden voor de genomen stappen en hierop gecontroleerd gaan worden. Dit houdt in, dat er gekeken wordt of we werken met de Meldcode maar ook dat er gecontroleerd wordt na een incident of we juist gehandeld hebben. Dit maakt direct een goede dossiervorming van groot belang.

Meldcode kindermishandeling