kind

Pedagogisch beleid

Het belangrijkste uitgangspunt in onze pedagogische visie is, dat de opvang moet aansluiten bij de ontwikkeling en ideeën van de kinderen. Elk kind is uniek en moet tot volle ontplooiing kunnen komen. Daarvoor willen wij kinderen de ruimte geven om zich te kunnen ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers kijken vooral hoe en waardoor kinderen leren. Zij passen hun werkzaamheden daarop aan en spelen in op wat kinderen beleven en doen. Door goed te kijken en te luisteren naar de kinderen kom je vanzelf op ideeën voor je aanbod.

Wij stellen ons de volgende pedagogische doelen:

Bijdrage leveren aan de eigen identiteit van het kind. Bijvoorbeeld een foto van het kind op de groep hangen. Vergroten en stimuleren van de zelfstandigheid door kinderen van alles zelf te laten onderzoeken. Tot op zekere hoogte moeten kinderen zich aanpassen aan de organisatie van de groep (tijden van eten, spelen en naar buiten gaan): er moet een zekere orde en regelmaat zijn. Maar er moet ook de nodige ruimte zijn om te kunnen aansluiten op de individuele behoefte van een kind, zodat het kind zich op eigen wijze kan ontplooien.

We dagen kinderen uit in het zelfstandiger worden in bepaalde vaardigheden, maar ook door spelmateriaal op kindhoogte toegankelijk te maken waar ze zelf uit mogen kiezen.

Creatieve vaardigheden en motoriek ontwikkelen door een zeer gevarieerd spel- en activiteitenaanbod. Wij bieden de kinderen dagelijks een activiteit aan. De kinderen op de BSO mogen hierin zelf een keuze maken: of ze werken mee aan de activiteiten of ze maken een eigen keuze wat betreft spel. Wanneer het weer het toelaat en de kinderen daar voor kiezen wordt er dagelijks naar buiten gegaan.

Bijdragen aan de ontwikkeling van sociale relaties tussen kinderen onderling en aan de ontwikkeling van hun relatie met de omgeving. Kinderen leren “automatisch” met elkaar rekening te houden in een kindercentrum. Pedagogisch medewerkers ondersteunen kinderen eventuele conflicten onderling zoveel mogelijk zelf op te lossen. De eet- en drinkmomenten aan tafel worden echt gebruikt als sociale momenten.