kind

Wenperiode

Wenbeleid Kinderdagverblijf
In de maand vooraf aan de plaatsing zal u opgeroepen worden door de pedagogisch medewerkster van de groep voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt o.a. besproken:

• Onze visies vanuit het pedagogisch beleid.
• De regels binnen het kinderdagverblijf.
• De dagindeling.
• Het thuisritme en voedingen.
• Communicatie procedure.
• Vaccinatie van het/de kind(eren).

Aan het einde van het intakegesprek zal de pedagogisch medewerker samen met u afspraken maken over de wenperiode en een wenschema opstellen. Op het wenschema wordt genoteerd, wanneer en hoe lang er per keer gewend wordt en waar tijdens het wennen op gelet wordt

Uw kind start met een wenperiode van gemiddeld vier dagen. Dit is ongeveer de duur waarin ouders en kind eraan gewend raken de dag gescheiden van elkaar door te brengen. Het begeleiden tijdens het wennen van uw kind aan de nieuwe groep is een taak van de pedagogisch medewerkers. Zij nemen het initiatief voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met u en uw kind. Het wennen zal 2 dagen voor de eigenlijke plaatsdatum en 2 dagen na deze datum plaatsvinden.
Tijdens deze dagen dient u bereikbaar te blijven. Na de wenperiode start de kinderopvang op de afgesproken dagen.


Wenbeleid BSO

In het intakegesprek bespreekt de pedagogisch medewerker met de ouders hoe we het wenproces zullen laten verlopen. Dit is in elke situatie, voor elke leeftijd en voor elk kind weer anders. Samen met de ouders nemen we hierover een zorgvuldige beslissing. We proberen het kind zo veel mogelijk te laten wennen in zijn eigen stamgroep en op de dag/dagen wanneer hij/ zij gebruik gaat maken van de BSO. Kinderen die 4 jaar worden en al gebruik maken van het kdv mogen wennen op de dagen dat ze bij Pippi’s zijn. Dit wordt altijd gedaan in overleg met de ouders. Hierin geldt ook dat wij samen met de ouders gaan kijken hoeveel wenmiddagen het kind nodig heeft.